Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-19.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej.
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej ,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.
 • Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-02.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Winicjusz Włosowicz, admin@bejsce.eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 35 11 010 wew. 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach prowadzi jedno wejście, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Wejście jest ogólnie dostępne w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone wejściem na kartę lub ochroną. Do budynku nie prowadzi podjazd dla wózków. Pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach znajdują się na parterze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do pomieszczeń GBP w Bejscach prowadzą schody.
 2. Do budynku Biblioteki nie prowadzi pochylnia czy platforma. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do GBP, istnieje możliwość zejścia pracownika na parking i obsłużenie interesanta w dogodny dla niego sposób.
 3. Budynek posiada ogrodzony parking, usytuowany bezpośrednio przed budynkiem GBP w Bejscach, otwarty w godzinach pracy biblioteki.
 4. Wejście do budynku z psem asystującym nie jest uregulowane.
 5. Wśród pracowników GBP nie ma osób przeszkolonych z języka migowego.
 6. W budynku znajduje się toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych .
 7. W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie brajla, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących .

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.

Skip to content